Historie ústavu

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV HRADEC KRÁLOVÉ

Státní veterinární ústav Hradec Králové byl založen 17. prosince 1937 jako Ústav pro zkoumání potravin živočišného původu města Hradec Králové, se sídlem v městských jatkách. Název ústavu nevystihl plně činnost nově založené instituce, která sloužila potřebám široké veřejnosti a působila i jako veřejný orgán tržní kontroly. Do čela ústavu byl postaven vynikající odborník, veterinární lékař MVDr. Stanislav Preclík, který pochopil význam a poslání ústavu a proto vytvořil podmínky pro rozšiřování jeho činnosti směrem k široké zemědělské a obchodní veřejnosti. Celý ústav tvořily 4 laboratoře a kancelář.
Období okupace ČSR omezilo do jisté míry odbornou činnost ústavu, zejména došlo k omezení rozsahu jeho spádové oblasti. Ústav však funguje i přes přímý dozor německých orgánů. V roce 1946 převzalo správu ústavu Ministerstvo zdravotnictví a ústav byl rozdělen na úsek diagnostický a hygienický. V létě roku 1948 byl zahájen provoz v nové budově v Kydlinovské ulici č. 343 (dnešní Wonkova), kde ústav sídlí dodnes. Ředitelem byl zvolen MVDr. Josef Kraus. Jeho tehdejší pracovní tým byl velmi malý – 1 veterinární lékař (MVDr. Srna), 2 laboranti, z nichž jeden se později stal jedním z nejvýznamnějších pracovníků ústavu (V.Müller, letos slaví 90.narozeniny), 1 pracovník varny půd, 1 paní v umývárně a 1 kancelářská síla. Později byl tým obohacen o další veterinární lékaře – 2 absolventy (MVDr. Jiří Kaláb a MVDr. Václav Dohnal) a jednoho z budoucích ředitelů SVÚ MVDr. Brodského, který do té doby působil jako obvodní veterinární lékař na Jičínsku. Pracoviště ústavu se nacházelo pouze v přízemní a suterénní části dvoupatrové vily, v patrech byly 2 byty pracovníků ústavu. V této době nebyly laboratoře rozděleny podle specializace, spíše podle komodit, které se vyšetřovaly, zejména mozky prasat na Kloboukovu obrnu, zmetci hospodářských zvířat a maso, mléko a mléčné výrobky, významné tedy byly zejména patologie, mikrobiologie a histologie.
Později přešel ústav do kompetence Ministerstva zemědělství a jeho vedení bylo pověřeno tehdejší socialistickou vládou vybudovat instituci, která bude schopna účinně zajišťovat rozvoj živočišné výroby z hlediska ochrany zdraví hospodářských zvířat a bude fungovat jako kontrolní orgán výrobků živočišného původu pro potravinářský průmysl. Ústav se tedy stává základnou laboratorní diagnostiky pro tlumení a likvidaci nákaz hospodářských zvířat. V tomto období se úspěšně podílí na likvidaci některých nákaz, např. došlo k eradikaci nakažlivého zmetání skotu, tuberkulózy skotu a drůbeže, včasnou laboratorní diagnostikou se podílel na účinné prevenci moru a červenky prasat, salmonelóz hospodářských zvířat, antraxu skotu, trichomonádové nákazy skotu apod.
V hygieně potravin se zaměřuje zejména na kontrolu zdravotní nezávadnosti sušených mléčných výrobků pro kojeneckou a dětskou výživu.
V 60. letech došlo k přebudování celostátní sítě veterinárních ústavů a od roku 1968 byl hradecký ústav organizací Ústředního státního veterinárního ústavu v Praze. Úsek diagnostiky působí v tomto období jako centrum odborné a organizační činnosti v boji proti leukóze skotu v celostátním měřítku. Zásluhou tohoto pracoviště byly ozdraveny plemenné chovy a zajištěna kvalitní diagnostika této nákazy. Největší komoditou vyšetřovanou v laboratoři hygieny potravin jsou nadále sušené mléčné výrobky.
V roce 1971 byla zřízena pojízdná veterinární laboratoř, autobus , později nákladní automobil Liaz speciálně upravený k diagnostice nákaz v terénu. Poslední z velkých akcí PVL byla diagnostika nákaz v povodněmi postižených Troubkách roce 1997.
V době největšího rozmachu SVÚ HK (70.-80. léta) zde pracovalo až 75 zaměstnanců, později spolu s nemocnicí až ke 100. V rámci spolupráce se socialistickou Kubou byly realizovány výměnné pobyty veterinárních lékařů, kterých se zúčastnili MVDr. Forman a MVDr. Seidl.
V roce 1991 došlo ke sloučení veterinárních ústavů v HK a Pardubicích, v Pardubicích zůstalo malé detašované pracoviště mikrobiologie. Jeho činnost byla ukončena v roce 2007.
Začátkem 90. let vznikla v ČR instituce ČIA a roce 1993 byly laboratoře hygieny jako jedny z prvních v ČR akreditovány a v rámci SVÚ HK začala působit Zkušební laboratoř č. 1149. Postupně se množství akreditovaných metod zvyšovalo, v současnosti má SVÚ HK akreditovány všechny mikrobiologické vyšetřovací metody v rámci laboratoří hygieny , vyšetření svaloviny na Trichinella sp., 14 metod chemických, v rámci serologie je akreditováno vyšetření 8 chorob různými metodami, v rámci virologie vyšetření 2 chorob.
V současné době je SVÚ HK jedním z malých veterinárních ústavů, je zde zaměstnáno 23 pracovníků, z toho 6 veterinárních lékařů. Své služby poskytuje v oborech mikrobiologie potravin, patologie, klinické bakteriologie, mykologie, parazitologie, serologie, virologie, chemie, krmiv a reprodukce.
Za dobu existence veterinárního ústavu v Hradci Králové se na pozici ředitele vystřídalo 8 veterinárních lékařů: v době založení ústavu MVDr. Preclík, od roku 1948 MVDr. Josef Kraus, který později působil na odd. bakteriologie jako vynikající diagnostik mastitid skotu. V roce 1963 nastoupil na místo ředitele MVDr. Zdeněk Forman, do té doby lékař ve veterinární nemocnici. V roce 1968 odjel v rámci výměnného pobytu na Kubu, kde pracoval jako lékař ve veterinární laboratoři. Na jeho místo byl jmenován MVDr. František Brodský, který zastával tuto funkci do Formanova návratu v roce 1971. V letech 1973–75 působil ve funkci ředitele MVDr. Václav Zich, kterého vystřídal MVDr. Karel Seidl. V době Seidlova pobytu na Kubě se dr. Zich vrátil do funkce ředitele, do prosince 1988 byl zároveň ředitelem veterinární nemocnice v Hradci Králové-Věkoších. Po návratu do vlasti zaujal dr. Seidl znovu místo ředitele, ve kterém setrval do roku 2003, kdy byl pověřen řízením SVÚ HK MVDr. Pavel Selinger, veterinární gynekolog a androlog. Po jeho odchodu do penze byla na místo ředitelky jmenována MVDr. Monika Valentinová.
Z osob, které významným způsobem přispěly k činnosti SVÚ HK jmenujme zejména MVDr. Jarchovskou, vynikající odbornici v oboru hygieny, dr. Rademachera a laboranta Vítězslava Müllera, který díky svému zaujetí pro veterinární medicínu zanechal ústavu mnoho poznatků, které jsou mnohdy využívány i dnes.

V roce 1975 byla započata výstavba nového SVÚ Hradec Králové v městské části Věkoše. Došlo k vybudování klinické části veterinární nemocnice, kde byl v roce 1978 zahájen zkušební provoz. Oficiálně byl provoz zahájen v roce 1982. V té době bylo plánováno také vybudování laboratorní části v téže budově. Jedním z nejvýznamnějších veterinárních lékařů působících v královéhradecké veterinární nemocnici byl MVDr. Rudolf Rademacher, který nějakou dobu rovněž pracoval jako učitel na VŠ v Alžíru. Činnost veterinární nemocnice byla ukončena v roce 1990, kdy bylo rozhodnuto, že součástí veterinárních ústavů nesmí být klinické pracoviště. Ordinace a operační sály byly přebudovány na laboratoře chemie a biochemie. Do roku 2007 zde rovněž byla v provozu NRL pro antrax. V současné době jsou prostory bývalé veterinární nemocnice pronajímány soukromým firmám převážně jako kanceláře, k původním veterinárním účelům slouží menší část, a to jako privátní vet. ordinace.